Vaiko ugdymas namuose

Vaiko ugdymas namuose

Nuo 2020 metų rugsėjo 1-osios vaikai gali mokytis ir namuose pagal ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąją programą. Projektas nustato šeimos vaikų ugdymo tvarką ir sąlygas, parengtas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. Projektui pritarė Vyriausybė. Diskusijos dėl šeimų pasirinkimo mokyti savo vaikus namuose vyksta daugelį metų ir pagaliau šiemet mums pavyks įteisinti tvarką, sudaryti sąlygas tėvams, kurie to nori. Nustatydami tam tikras sąlygas šeimoms, įdėdami saugiklius, kad nenukentėtų vaikai, apibrėždami mokyklos vaidmenį šiame procese, tam galime ryžtis. Tėvai, mokiniai, kurie to nori, kuriems toks būdas tinkamiausias, turi turėti pasirinkimą. Užklupus karantinui visos mokyklos staiga turėjo pereiti prie nuotolinio mokymo ir labai sėkmingai su tuo susidorojo. Sveikintina, kad ir Lietuvos švietimas tampa įvairesnis, atviresnis, priimtinesnis įvairių poreikių mokiniams.

Nuo rugsėjo mėnesio tėvams bus leista ugdyti vaikus namuose ir pasitelkti būsimus mokytojus

Kad tėvai galėtų ugdyti vaikus namuose, jie turi pasirašyti mokymo sutartį su miesto valdžios paskirta mokykla. Šeimos, norinčios ugdyti vaikus namuose, turi atitikti tam tikras sąlygas. Jei per pastaruosius dvejus metus šeimoje nėra vaikų teisių pažeidimų, įskaitant tėvų narkotikų, psichotropinių narkotikų vartojimą, piktnaudžiavimą alkoholiu, smurtą, minimalias ar vidutines vaiko priežiūros priemones ir pan., vaikai gali būti ugdomi namuose.​​ Teikdami prašymą auginti ir mokyti vaiką namuose, tėvai turi pateikti informaciją, kad Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgaliota rajono įstaiga vaiko teisių pažeidimų nenustatė. Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje. Du kartus per mokslo metus mokyklos, su kuria bus sudaryta tėvų sutartis, mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai.

Tėvai privalo ne rečiau kaip kas dvi savaites fiksuoti vaikų pasiekimus mokyklos elektroniniame dienyne: ką vaikas išmoko, kokioje aplinkoje, ko išmoko ir pan.

Mokyklų, padedančių tėvams organizuoti ugdymą šeimoje, sąrašą tvirtins miesto valdžia ir paskelbs miesto valdžios tinklalapyje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šiuo metu namuose gali būti 200 Lietuvos mokinių. Apie 100 jų įgis ugdymą pagal ikimokyklinio ugdymo planą. Tam reikės papildomų 76 600. eurų, o 2021-230 000. EURAS. Mokymo lėšos bus skiriamos mokytojų darbo užmokesčiui (kontaktiniam laikui, edukacinei veiklai planuoti, konsultacijoms rengti ir mokinių mokymosi rezultatams įvertinti) kitiems ugdymo poreikiams, pavyzdžiui, vadovėliams, finansuoti. Vaiko tėvai (ar turimas vienintelis) ar kitas (-i) vaiko atstovas (-ai) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, siekdami gauti Aprašo 10.5. papunktyje nurodytą informaciją apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus, turi pateikti VTAS rekomenduojamos ar laisvos formos prašymą dėl informacijos pateikimo apie (ne)nustatytus vaiko teisių pažeidimus. Straipsnyje pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio (parengta tinklaraštininkų), kiekvienu individualiu atveju būtina kreiptis į specialistus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *